Bryzzheva, Lyudmila, Adelphi University, United States